joi, 26 martie 2009

SIGURANTA SI SANATATE IN MUNCA (PROTECŢIA MUNCII)

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (PROTECŢIA MUNCII):

 1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de muncă ;
 2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 3. Elaborarea de instrucţiuni proprii aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ;
 4. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzu-te în documente;
 6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniu securităţii şi sănătăţii în muncă;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;
 10. Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific;
 11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în muncă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971 / 2006 ;
 12. Evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 13. Evidenta posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 15. Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a apara-turii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 16. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 17. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 18. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului ;
 19. Evidenta echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 ;
 20. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 ;
 21. Participarea la cercetarea evenimentelor, întocmirea evidentelor, elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere;
 22. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 23. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 24. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
 25. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
 26. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 27. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori;
 28. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
 29. Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
 30. Actualizarea Regulamentului Intern cu prevederi in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 31. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă .
 32. Înfiinţarea registrelor de evidenţă a accidentelor

Niciun comentariu: